929-322-4588

Pinyin Alphabet

Pinyin Alphabet

Initials

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s

y

w

 

Finals

ɑ

o

e

i

u

ü

ɑi

ei

ui

ɑo

ou

iu

ie

üe

er

ɑn

en

in

un

ün

ɑng

eng

ing

ong

 

Whole Syllables

zhi

chi

shi

ri

zi

ci

si

yi

wu

yu

ye

yue

yuɑn

yin

yun

ying